Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Odkrywamy świat wokół nas.

Dziecko:

 • dostrzega cechy charakterystyczne różnych środowisk i porównuje je,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane regiony naszego kraju,
 • tworzy kolekcje pasujących do siebie przedmiotów ze względu na podobieństwo, wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny, 
 • podaje imiona najbliższych członków rodziny oraz określa stopień pokrewieństwa,
 • wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w prostych fonetycznie słowach,
 • tworzy wyrazy z liter i sylab, podejmuje próby ich odczytywania.

 Kochamy Cię, Polsko!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe; dostrzega piękno języka, muzyki, tradycji, architektury, sztuki,
 • aktywnie uczestniczy w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • zna podstawowe informacje na swój temat: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • rozumie konieczność ograniczonego zaufania wobec obcych,
 • podaje wynik dodawania i odejmowania w opisanych słownie sytuacjach (wstęp do rozwiązywania zadań tekstowych).

Warszawa to nasza stolica.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami  znanych Polaków, ważnych historycznie postaci,
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa; zdobywa wiedzę na temat stolicy naszego kraju; rozpoznaje herb Warszawy,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni (w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu),
 • tworzy ciągi wyrazowe polegające na tym, że kolejny wyraz zaczyna się głoską kończącą poprzedni,
 • odgaduje wyrazy wypowiedziane z podziałem na głoski.

Deszczowa pogoda.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, rozumie pojęcia „złota jesień”, „szaruga jesienna”,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • poprawnie stosuje określenia: wczoraj, dzisiaj, jutro, przedtem, potem,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów; wyróżnia wskazane głoski na początku i końcu prostych słów.

Nasze emocje.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • uważnie słucha i analizuje coraz bardziej złożone poplecenia, instrukcje słowne oraz wykonuje zadania zgodnie z nimi,
 • przyporządkowuje cyfrom odpowiednią liczbę elementów; porównuje liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów; rozpoznaje znaki  <  >  =
 • rozumie i akceptuje fakt, że emocje mogą być przyjemne i nieprzyjemne, a także, że należy się liczyć z uczuciami i potrzebami innych osób; stosuje poznane sposoby radzenia sobie ze złością,
 • korzysta ze znanych sposobów okazywania emocji, szczególnie tych nieprzyjemnych, jak złość czy strach,
 • komunikuje swoje emocje w sposób zrozumiały i tak, aby nie krzywdzić, nie obrażać innych,
 • dostrzega znaczenia uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych takich jak dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń,
 • wykazuje tolerancję i życzliwość wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności; pomaga słabszym, mniej sprawnym.
 • Utrwalanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: O, A, T, M, E,
 • Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: I, K, D, U.

Wiersz i piosenka

„Polska”   M. Brykczyński

Polska to słowa,

Którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

„W deszczowym rytmie”   muz. M. Sawa  sł.: E. Szeptyńska

1.Choć za oknem taka plucha,

choć za oknem pada deszcz

kiedy pada lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

2.Ciągle kapie woda z góry,

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd te wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

3.Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody, czy muzyki?

czy to ktoś naprawdę wie?