Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Bezpieczni i rozważni

 • Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Spokojnie oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Rozróżnianie pojęć dobra i zła
 • Przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • Wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • Zapoznanie z numerem alarmowym
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

Polska – nasza Ojczyzna

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • Zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • Obcowanie ze sztuką
 • Utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • Utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • Poznanie hymnu i symboli Polski

Preludium deszczowe

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • Zdobywanie wiedzy na temat deszczu; nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • Uwrażliwienie się na różne elementy muzyki
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

Rozpoznajemy emocje

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • Komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny
 • Nazywanie poszczególnych części ciała
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Przeliczanie klasyfikowanie
 • Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

Wiersz i piosenka

„Moja rodzina” Bożena Forma

Moja rodzina

To ja, mama, tata.

Mam też siostrę Alę

I młodszego brata.

Siostra jest wysoka

Czarne włosy ma,

A braciszek mały

I skończył latka dwa.

Wspólne zabawy,

Wspólne spacery.

Zimą na narty,

Latem rowery.

Czas wolny zawsze

Razem spędzamy,

Bardzo się mocno

Wszyscy kochamy.

„Piosenka Kreta Cezarego”

muzyka: E. Jakubowska; słowa: I. Szajkowska

1.Tu pod ziemią mam mieszkanie,

A na górze kopczyk zrobię.

Kto zamieszka razem ze mną?

Czasem z żalem myślę sobie.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary.

Czyś nie widział dla mnie pary?

Bo marzeniem Cezarego

Jest, by kogoś mieć bliskiego.

2.Labiryntem korytarzy,

Powędruję, hen, daleko,

Gdzie się promyk słońca żarzy,

Czy nie spotkam się z kolegą?

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

3.Pójdę zaraz w świat przed siebie,

Kto mi dobrą drogę wskaże?

Idę wcale się nie grzebiąc,

Szukać przyjaciela z marzeń.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Odkrywamy świat wokół nas.

Dziecko:

 • dostrzega cechy charakterystyczne różnych środowisk i porównuje je,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane regiony naszego kraju,
 • tworzy kolekcje pasujących do siebie przedmiotów ze względu na podobieństwo, wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny, 
 • podaje imiona najbliższych członków rodziny oraz określa stopień pokrewieństwa,
 • wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w prostych fonetycznie słowach,
 • tworzy wyrazy z liter i sylab, podejmuje próby ich odczytywania.

 Kochamy Cię, Polsko!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe; dostrzega piękno języka, muzyki, tradycji, architektury, sztuki,
 • aktywnie uczestniczy w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • zna podstawowe informacje na swój temat: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • rozumie konieczność ograniczonego zaufania wobec obcych,
 • podaje wynik dodawania i odejmowania w opisanych słownie sytuacjach (wstęp do rozwiązywania zadań tekstowych).

Warszawa to nasza stolica.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami  znanych Polaków, ważnych historycznie postaci,
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa; zdobywa wiedzę na temat stolicy naszego kraju; rozpoznaje herb Warszawy,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni (w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu),
 • tworzy ciągi wyrazowe polegające na tym, że kolejny wyraz zaczyna się głoską kończącą poprzedni,
 • odgaduje wyrazy wypowiedziane z podziałem na głoski.

Deszczowa pogoda.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, rozumie pojęcia „złota jesień”, „szaruga jesienna”,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • poprawnie stosuje określenia: wczoraj, dzisiaj, jutro, przedtem, potem,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów; wyróżnia wskazane głoski na początku i końcu prostych słów.

Nasze emocje.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • uważnie słucha i analizuje coraz bardziej złożone poplecenia, instrukcje słowne oraz wykonuje zadania zgodnie z nimi,
 • przyporządkowuje cyfrom odpowiednią liczbę elementów; porównuje liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów; rozpoznaje znaki  <  >  =
 • rozumie i akceptuje fakt, że emocje mogą być przyjemne i nieprzyjemne, a także, że należy się liczyć z uczuciami i potrzebami innych osób; stosuje poznane sposoby radzenia sobie ze złością,
 • korzysta ze znanych sposobów okazywania emocji, szczególnie tych nieprzyjemnych, jak złość czy strach,
 • komunikuje swoje emocje w sposób zrozumiały i tak, aby nie krzywdzić, nie obrażać innych,
 • dostrzega znaczenia uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych takich jak dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń,
 • wykazuje tolerancję i życzliwość wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności; pomaga słabszym, mniej sprawnym.
 • Utrwalanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: O, A, T, M, E,
 • Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: I, K, D, U.

Wiersz i piosenka

„Polska”   M. Brykczyński

Polska to słowa,

Którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

„W deszczowym rytmie”   muz. M. Sawa  sł.: E. Szeptyńska

1.Choć za oknem taka plucha,

choć za oknem pada deszcz

kiedy pada lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

2.Ciągle kapie woda z góry,

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd te wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

3.Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody, czy muzyki?

czy to ktoś naprawdę wie?

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Dziecko:

 • prawidłowo reaguje na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom; poznaje miejsca, w których żyją zwierzęta chore czy bezdomne oraz sposoby niesienia im pomocy,
 • rozumie, jak należy dbać o zwierzęta domowe,
 • klasyfikuje przedmioty, guziki, klocki mozaiki geometrycznej wykorzystując kody odnoszące się do określonych cech,
 • tworzy zbiory o określonej liczebności przez dokładanie lub zabieranie elementów,
 • odczuwa empatię, chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy,
 • wyodrębnia wyrazy w dłuższych zdaniach, przelicza je.

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni; obserwuje najbliższe otoczenie,
 • rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania pojemności naczyń,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

      Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),

Wiersz i piosenka

   „Jesień u fryzjera”  Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,

Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,

Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem!

„Wietrzyku, psotniku”

muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci, 

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

Ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

 Kałuże osuszyć i liście posprzątać

utulić sarenki w lesie

2.Wiatr zapukał w okno leciutko, Bez ciebie cóż zrobi jesień?

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

Ref.: Nie, nie, nie!…

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

Ref.: Nie, nie, nie!…