Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Luty 2023

Temat: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne

Temat: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej

Temat: Wesołe zabawy na śniegu

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych

Temat: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – konstrukcyjnych
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Piosenka i wiersz miesiąca

„Śniegowy bałwanek”

muzyka i słowa: J. Koźbielski

1.Wielka radość dla dzieciarni

Wziąć marchewkę ze spiżarni,

Węgiel czarny, stary garnek mama da.

Będzie awantura przykra,

Bo dozorcy miotła znikła,

Tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma.

Ref: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Czekaliśmy tu na niego cały rok.

Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Tak ulepić to potrafi mało kto.

2.Stoi bałwan osowiały,

W głowę gniecie garnek mały,

Miotłę trzyma, poczciwina, cały dzień.

Chciałby tak, jak wszystkie dzieci

Bałwankowe kule lepić,

Z kolegami na podwórzu bawić się.

Ref: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Czekaliśmy tu na niego cały rok.

Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Tak ulepić to potrafi mało kto.

„Parowóz”

W. Broniewski

Stoi na szynach ciężka maszyna,

Dymem i parą bucha z komina,

Gwiżdże i syczy, stęka i sapie,

Tłusta oliwa z boków jej kapie.

To jest parowóz. Po to zrobiony,

Żeby po szynach ciągną wagony.

Węgla mu sypią, wody mu leją,

Żebyśmy mogli jeździć koleją,

Zwiedzać dalekie, obce krainy,

Wszędzie dojechać tam, gdzie są szyny.