Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

Kosmos pełen gwiazd

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Wczuwanie się w emocje innych
 • Przedstawianie swoich emocji i  uczuć
 • Przestrzeganie ustalonych reguł zabaw
 • Nauka współpracy
 • Poznanie zastosowań globusa
 • Poznawanie następstw dnia i nocy
 • Śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • Nazywanie planet układu słonecznego

Zimowy krajobraz

 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Poznanie charakterystycznych cech zimy
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię
 • Formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania
 • Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

Czas z babcią i dziadkiem

 • Porządkowanie i dekorowanie sali
 • Okazywanie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • Odczuwanie i przejawianie swojej przynależności do rodziny
 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym
 • Rozumienie pojęcia „para”
 • Porównywanie długości
 • Rozwiązywanie zagadek sensorycznych
 • Uczenie się wiersza na pamięć

Dawne zawody

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji
 • Obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników
 • Poznawanie różnych zawodów
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych
 • Poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej

Wiersz i piosenka miesiąca

„Wszyscy dla wszystkich”

J. Tuwim

Murarz domy buduje,

Krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby coś uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie

Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni

I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,

Więc do szewca iść trzeba,

No, a gdyby nie piekarz,

Toby szewc nie miał chleba,

Tak dla wspólnej korzyści

I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,

Mój maleńki kolego.

„Ufoludki”

Muzyka i słowa: R. Szczypior

1.Gdzieś w kosmosie żyją sobie

Małe ufoludki,

Mają oczka jak guziczki

I zielone bródki.

Ref: Iju, iju, iju, iju

Bulba, pulpa, ziu!

2.Mają domki z filiżanek,

Ozdobionych złotkiem,

Bardzo lubią podróżować

Latającym spodkiem.

Ref: Iju, iju…

3.Kiedy czasem w nocy widzę

Spadającą gwiazdę,

Myślę, że to ufoludki

Lecą swym pojazdem.

Ref: Iju, iju…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

W teatrze

 • Zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i nazywaniem emocji
 • Poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
 • Zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
 • Rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
 • Umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno – ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

Kuchenne ciekawostki

 • Zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie właściwych nawyków żywieniowych
 • Wdrażanie do właściwego zachowania przy stole
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć
 • Stwarzanie okazji do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnych zabaw
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwościami
 • Rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi

Święta za pasem

 • Zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • Tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego
 • Wczuwanie się w emocje innych osób
 • Wdrażanie do podejmowania wspólnych działań zmierzających do zacieśniania więzi w grupie rówieśniczej
 • Zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań
 • Stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości

Krok w nowy rok!

 • Zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
 • Rozwijanie poczucia humoru przez zachęcanie do tworzenia własnych żartów językowych
 • Zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich
 • Zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • Poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy
 • Stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych
 • Stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego

Wiersz i piosenka miesiąca

„Mikołaj”

Długi płaszcz czerwony, wąsy, biała broda…

To święty Mikołaj. Nie zmienia go moda!

Choć niektórzy twierdzą, że to staroświeckie,

Nie ulega trendom, od kiedy był dzieckiem.

Czerwony paltocik oraz białą bródkę

Nosi już od czasu, gdy był krasnoludkiem.

Za to, że jest wierny odwiecznym zwyczajom,

Dzieci w całym świecie wciąż go uwielbiają!

„Kołysanka” (pastorałka)

Muzyka i słowa: Renata Szczypior

1.Zima długa, gwiazdka mruga,

A w szopie pod lasem,

We żłóbeczku, na sianeczku,

Śpi mały bobasek.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

2.Dwa aniołki skrzydełkami

Dziecię otulają,

pastuszkowie na fujarkach

kołysankę grają.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Bezpieczni i rozważni

 • Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Spokojnie oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Rozróżnianie pojęć dobra i zła
 • Przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • Wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • Zapoznanie z numerem alarmowym
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

Polska – nasza Ojczyzna

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • Zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • Obcowanie ze sztuką
 • Utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • Utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • Poznanie hymnu i symboli Polski

Preludium deszczowe

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • Zdobywanie wiedzy na temat deszczu; nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • Uwrażliwienie się na różne elementy muzyki
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

Rozpoznajemy emocje

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • Komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny
 • Nazywanie poszczególnych części ciała
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Przeliczanie klasyfikowanie
 • Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

Wiersz i piosenka

„Moja rodzina” Bożena Forma

Moja rodzina

To ja, mama, tata.

Mam też siostrę Alę

I młodszego brata.

Siostra jest wysoka

Czarne włosy ma,

A braciszek mały

I skończył latka dwa.

Wspólne zabawy,

Wspólne spacery.

Zimą na narty,

Latem rowery.

Czas wolny zawsze

Razem spędzamy,

Bardzo się mocno

Wszyscy kochamy.

„Piosenka Kreta Cezarego”

muzyka: E. Jakubowska; słowa: I. Szajkowska

1.Tu pod ziemią mam mieszkanie,

A na górze kopczyk zrobię.

Kto zamieszka razem ze mną?

Czasem z żalem myślę sobie.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary.

Czyś nie widział dla mnie pary?

Bo marzeniem Cezarego

Jest, by kogoś mieć bliskiego.

2.Labiryntem korytarzy,

Powędruję, hen, daleko,

Gdzie się promyk słońca żarzy,

Czy nie spotkam się z kolegą?

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

3.Pójdę zaraz w świat przed siebie,

Kto mi dobrą drogę wskaże?

Idę wcale się nie grzebiąc,

Szukać przyjaciela z marzeń.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Warzywa i owoce

 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie piękna darów natury
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • Rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • Klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie poczucia rytmu

W naszej grupie

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Poznawanie różnych stanów emocjonalnych: radość, złość, smutek
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • Słuchanie utworów literackich
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Utrwalania wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

Co nam dają drzewa?

 • Poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • Odczuwanie piękna przyrody
 • Uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • Doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • Układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • Rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

Przygotowanie do zimy

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • Manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • Klasyfikowanie przedmiotów

WIERSZ I PIOSENKA

„Chrup warzywa, jedz owoce”

Jedz owoce – jabłka, gruszki i maliny

bo w nich siedzą pożyteczne witaminy!

Jedz banany, winogrona, poziomeczki,

pomarańcze i truskawki i śliweczki!

Jedz owoce, pij z owoców świeży sok,

a z radości będziesz skakać cały rok!

Chrup warzywa – pomidory i rzodkiewki,

i ogórki i cebulę i marchewki!

Gdy pietruszka, por lub seler w zupie pływa,

też je wcinaj, bo od tego sił przybywa!

Chrup warzywa gotowane i surowe,

Bo są smaczne, a do tego bardzo zdrowe!

„Grzeczni czarodzieje”

1 Choć jestem przedszkolakiem,

Czarować już potrafię.

Najlepiej tam się dzieje,

Gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam –

To abrakadabra nasza.

Przedszkolak pięknie czaruje:

Przepraszam, proszę, dziękuję.

2 Czarodziej grzecznie prosi,

Przeprasza, gdy napsoci,

Z uśmiechem też dziękuje.

Naprawia, a nie psuje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

3 Być grzecznym czarodziejem,

To wcale trudne nie jest.

Wystarczy znać te słowa

I można już czarować.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

RAZEM W PRZEDSZKOLU

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność słuchania utworów literackich i rozmawia na temat zapamiętanej treści
 • Doskonali orientację w schemacie własnego ciała oraz wskazuje te same części u innych osób
 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 •  Rozpoznaje swój znaczek indywidualny w łazience
 • Wdraża się do dbałości o własne ubrania przy przebieraniu się

ZABAWY Z LATAWCEM

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność płynnego wypowiadania się na określony temat
 • Łączy w pary przedmioty, które do siebie pasują z uzasadnieniem wyboru
 • Potrafi zgodnie się bawić i wspólnie korzystać z zabawek
 • Doskonali umiejętność tworzenia celowych konstrukcji z wykorzystaniem dostępnych klocków
 •  Pomaga w nakrywaniu do stołu i sprząta po sobie

NADCHODZI JESIEŃ

Dziecko:

 • Wdraża się do budowania pełniejszych i poprawnie sformułowanych zdań podczas rozmów indywidualnych
 • Doskonali umiejętność rozkładania przedmiotów zgodnie z ustaleniem
 • Utrwala podstawowe zasady higieny i zachowania dotyczące korzystania z własnych przyborów
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe doskonalące umiejętność regulowania oddechu podczas wypowiedzi

ZIEMIA PEŁNA TAJEMNIC

Dziecko:

 • Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści po wysłuchaniu utworu literackiego
 • Kształtuje umiejętność odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w  ruchu drogowym
 • Poznaje techniki rysunkowe na kartce, prawidłowo trzyma kredkę
 •  Doskonali umiejętność liczenia z przestrzeganiem rytmu wskazywania i jednoczesnego wymieniania kolejnych liczebników
 • Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych

Piosenka i wiersz

ZABAWKI

Dobrze jest się dzielić

tym, co mam w zabawie.

Bo wtedy się bawić

jest znacznie ciekawiej:

Ja ci podam klocki,

ty mi podasz misia…

Razem zbudujemy

dla misia dom dzisiaj.

Na porządek sposób mam:

Lalki tu, klocki tam!

Jest to sposób doskonały –

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

DROGA DO PRZEDSZKOLA

I . Tu jest domek, a tu płot.

Na tym płotku siedzi kot.

Tu są drzewa, tam ulica,

Jaka piękna okolica.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.

II. Tu są sklepy, a tam las.

W lesie miło płynie czas.

Tu plac zabaw, tam apteka,

A w oddali Azor szczeka.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.