Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Dostrzega prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Właściwie korzysta z przyborów i sprzętów do ćwiczeń.

Tematyka: ”W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała.

Wiersze i piosenki miesiąca

„Mikołaj”

Z małego domku zerka Mikołaj nasz kochany.

On nosi długą brodę i małe okulary.

Zakłada ciepłe buty,

 w nich może w świat wyruszyć.

Na plecach ma prezenty,

 w swym worku bardzo dużym.

Na niebie, hen wysoko gwiazdeczki jasno świecą.

By mógł paczuszki zanieść i dać je grzecznym dzieciom.

„Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

 „ Święty Mikołaj”

I Już świąteczna gwiazdka świeci, choineczkę mają dzieci,

aniołeczki z nieba sypią biały, lekki puch.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju,

na Ciebie czekamy tuż.

Moc prezentów nam przyniesiesz,

o czym marzę, dobrze wiesz. 2x

II Choineczka już ubrana, ciepłe kluski niesie mama.

Stół Świąteczny zastawiony, teraz życzeń moc.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju…

W grudniowe noce”

I W grudniowe noce, zimowe noce,

 dzieciątko boże z zimna dygoce,

 idzie przez pola pokryte szronem,

 wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Ref: Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.

  Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da 2x

II tyle tych domów i okien tyle,

 może go schronią choćby przez  chwilę,

 może przygarną do serca ludzie,

 może nakarmią nim dalej pójdzie.

Ref: Hej kolęda, …

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Dziecko:

 • prawidłowo reaguje na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom; poznaje miejsca, w których żyją zwierzęta chore czy bezdomne oraz sposoby niesienia im pomocy,
 • rozumie, jak należy dbać o zwierzęta domowe,
 • klasyfikuje przedmioty, guziki, klocki mozaiki geometrycznej wykorzystując kody odnoszące się do określonych cech,
 • tworzy zbiory o określonej liczebności przez dokładanie lub zabieranie elementów,
 • odczuwa empatię, chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy,
 • wyodrębnia wyrazy w dłuższych zdaniach, przelicza je.

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni; obserwuje najbliższe otoczenie,
 • rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania pojemności naczyń,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

      Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),

Wiersz i piosenka

   „Jesień u fryzjera”  Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,

Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,

Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem!

„Wietrzyku, psotniku”

muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci, 

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

Ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

 Kałuże osuszyć i liście posprzątać

utulić sarenki w lesie

2.Wiatr zapukał w okno leciutko, Bez ciebie cóż zrobi jesień?

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

Ref.: Nie, nie, nie!…

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

Ref.: Nie, nie, nie!…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

TEMATYKA: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych. 

TEMATYKA: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA I PIERTUSZKA

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu. 

TEMATYKA: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce. 

TEMATYKA: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy). 

WIERSZE I PIOSENKI

„Jesienią”

L. Krzemieniecka

Ma jabłonka pełno jabłek,

pełno śliwek – śliwa.

Chodźmy sobie do ogródka,

jak jesienią bywa.

Śliwki wszystkie fioletowe,

jabłka się czerwienią,

Chodźmy po nie do ogródka,

jak zwykle jesienią.

Tak prześlicznie w ogródeczku,

tak się listki złocą.

Nazbierajmy pełne kosze

jesiennych owoców.

Dziękujemy Ci, jabłonko,

tobie, śliwko miła,

Żeś nas pięknym swym owocem

hojnie obdarzyła

„W spiżarni”

M. Konopnicka

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

I cebula w wiankach,

i grzyby suszone,

Są główki kapusty,

ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

Zapachnie nam lato –

gdy słoik otworzę.

„Pac, gruszka do fartuszka”

Muzyka: A. Szaliński; słowa: S. Karaszewski

I.Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

Ref: Pac, gruszka,

Pac, gruszka,

Hop do fartuszka.          2x

II.Spadają gruszki od soku miękkie,

Nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref: Pac, gruszka….

III.Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

Też lubię gruszki pachnące rosą!

Ref: Pac, gruszka….

IV.Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

Ref: Pac, gruszka….

„Jarzynowy wóz”

Muzyka: E. Pałłasz; słowa: M. Szypowska

Ref: Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur, tur.

Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł

Tur, tur, tur, turkotał,

Smaczne rzeczy wiózł.

I.Tu marchew czerwona, kapusta zielona

Rzodkiewki różowe kuleczki,

W złocistym kolorze słonecznik.

Ref: Tur, tur, tur, tur

II.Tu strąki fasoli i bobu do woli,

Szpinaku zielona tam góra

I burak pąsowy jak burak.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

TEMATYKA: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Dziecko:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w zabawach ,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują,
 • grzecznie zwraca się do innych,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
 • grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

TEMATYKA: W moim domu nie nudzi się nikomu

      Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
 • opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny,
 • uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów,
 • kształtuje umiejętność budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami,
 • powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm,
 • przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie,

TEMATYKA: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

        Dziecko:

 • rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizatora świetlnego dla pieszych,
 • wie, że może poruszać się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np., przejścia dla pieszych,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych –kolor,
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru,
 • wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu,
 • dostrzega regularności rytmu w danym układzie,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,

TEMATYKA: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Dziecko:

 • wdraża elementarne nawyki higieniczne: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • poznaje wielozmysłowo rzeczywistość przez zabawy badawcze;
 • formułuje przemyślenia oraz rozwija mowę przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • dostrzega regularności, powtarza i kontynuuje rytmy;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabawy i pracy.
 • przezwycięża uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Wiersz i piosenka

„PRZYJACIEL”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

Nie musisz mieć dziesięciu,

Wystarczy, być jednego miał,

A to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto zawsze cię zrozumie,

Gdy dobrze jest – to cieszy się,

Gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto nigdy nie zawiedzie,

A poznasz go, bo z tobą jest,

Gdy coś się nie powiedzie.

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

muzyka i słowa: Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
 a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
 Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
 Lecz na mnie auto czeka i miś,
 w co będziemy bawić się dziś?
 Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.