Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Odkrywamy świat wokół nas.

Dziecko:

 • dostrzega cechy charakterystyczne różnych środowisk i porównuje je,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane regiony naszego kraju,
 • tworzy kolekcje pasujących do siebie przedmiotów ze względu na podobieństwo, wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny, 
 • podaje imiona najbliższych członków rodziny oraz określa stopień pokrewieństwa,
 • wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w prostych fonetycznie słowach,
 • tworzy wyrazy z liter i sylab, podejmuje próby ich odczytywania.

 Kochamy Cię, Polsko!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe; dostrzega piękno języka, muzyki, tradycji, architektury, sztuki,
 • aktywnie uczestniczy w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • zna podstawowe informacje na swój temat: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • rozumie konieczność ograniczonego zaufania wobec obcych,
 • podaje wynik dodawania i odejmowania w opisanych słownie sytuacjach (wstęp do rozwiązywania zadań tekstowych).

Warszawa to nasza stolica.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami  znanych Polaków, ważnych historycznie postaci,
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa; zdobywa wiedzę na temat stolicy naszego kraju; rozpoznaje herb Warszawy,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni (w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu),
 • tworzy ciągi wyrazowe polegające na tym, że kolejny wyraz zaczyna się głoską kończącą poprzedni,
 • odgaduje wyrazy wypowiedziane z podziałem na głoski.

Deszczowa pogoda.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, rozumie pojęcia „złota jesień”, „szaruga jesienna”,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • poprawnie stosuje określenia: wczoraj, dzisiaj, jutro, przedtem, potem,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów; wyróżnia wskazane głoski na początku i końcu prostych słów.

Nasze emocje.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • uważnie słucha i analizuje coraz bardziej złożone poplecenia, instrukcje słowne oraz wykonuje zadania zgodnie z nimi,
 • przyporządkowuje cyfrom odpowiednią liczbę elementów; porównuje liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów; rozpoznaje znaki  <  >  =
 • rozumie i akceptuje fakt, że emocje mogą być przyjemne i nieprzyjemne, a także, że należy się liczyć z uczuciami i potrzebami innych osób; stosuje poznane sposoby radzenia sobie ze złością,
 • korzysta ze znanych sposobów okazywania emocji, szczególnie tych nieprzyjemnych, jak złość czy strach,
 • komunikuje swoje emocje w sposób zrozumiały i tak, aby nie krzywdzić, nie obrażać innych,
 • dostrzega znaczenia uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych takich jak dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń,
 • wykazuje tolerancję i życzliwość wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności; pomaga słabszym, mniej sprawnym.
 • Utrwalanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: O, A, T, M, E,
 • Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: I, K, D, U.

Wiersz i piosenka

„Polska”   M. Brykczyński

Polska to słowa,

Którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

„W deszczowym rytmie”   muz. M. Sawa  sł.: E. Szeptyńska

1.Choć za oknem taka plucha,

choć za oknem pada deszcz

kiedy pada lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

2.Ciągle kapie woda z góry,

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd te wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

3.Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody, czy muzyki?

czy to ktoś naprawdę wie?

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Taniec jesiennych kolorów

Dziecko

 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych różnych formach( społecznie akceptowanych)
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a”- litery „A”, „a”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia

Książka kucharska prosto z natury

Dziecko:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e”- litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Jak dbamy o nasze zdrowie?

 Dziecko:

 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i”- litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wierszy na pamięć
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

 Dziecko:

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności o koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m”- litery „M”, „m”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie

PIOSENKA I WIERSZ

„O zdrowie dbaj!”

1.Sport to zdrowie, czy wy wiecie?

   Chcę wygrywać wszystkie mecze.

  Jem owoce i jarzyny,

  są w nich same witaminy!

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

2.Co dzień biegam, spaceruję,

   rano się gimnastykuję,

   mknę na nartach w zimie z tatą,

   pływam w morzu, gdy jest lato.

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

3.Dbam o zęby, ręce myję,

     i szoruje gąbką szyję.

   Każdy brudas niech się dowie,

   że higiena to tez zdrowie.

   A sportowy we mnie duch, jem i ćwiczę więc za dwóch!/2x

„Jesienne słoneczko”

Wielka kula rankiem wstaje

i promyki nam rozdaje.

Spójrz na każdy promyk złotem malowany…

Podziwiaj od świtu, poprzez dzionek cały.

Nazbieraj promyków, złóż w bukiet całe.

Maluj złote liście i trawy wspaniałe…

Pola pełne blasku, strumyki szemrzące

Od wczesnego brzasku do zachodu słońca.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

Przedszkolaki to my

 Dziecko

 • rozwijanie aktywności różnych formach i obszarach
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności słuchania , zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Dziecko:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami- ciecie po linii prostej i po okrągłej
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szerokim pojętym bezpieczeństwem
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • kształcenie wrażliwości muzycznej(rytm, tempo, reagowanie na sygnały dźwiękowe)

Razem ciekawie spędzamy czas

 Dziecko:

 • rozbudzenie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywania zadań( prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków( rombu, trapezu, czworokątów)
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego- analizy i syntezy wyrazów
 • wrabianie gotowości do pisania kreślenie po śladzie wzorów graficznych

Co lubi każdy z nas?

 Dziecko:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie  do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim( poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

WIERSZ I PIOSENKA

„Marzenia

Dzieci lubią mieć marzenia, chcą by były do spełnienia.

Każde w głowie ma guziczek, taki mały żółty pstryczek.

Co im świat piękniejszym czyni, od Krakowa aż do Gdyni.

Krzysio chciałby być pilotem, Pstryk- już lata samolotem.

Ewa chce lekarzem zostać, Pstryk- już w białym kitlu postać.

Kosmonautą chce być Jurek, Pstryk- i pędzi w kosmos, w górę.

Lecz są również takie dzieci, którym słońce słabiej świeci.

Jacek , ma chorą nogę, chciałby dosiąść hulajnogę.

Julia, która słuch ma słaby, chce usłyszeć szelest trawy.

Ale wszystkie ich marzenia, są z tym pstryczkiem do spełnienia.

„Kolorowe światła”

1.Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą,

  droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniach światła.

Ref: Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być. 2x

2.Samochody w rzędach stoją, kierowcy spoglądają,

   czy już światło jest zielone , by już jechać swoją stronę.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..

3.Policjanici wciąż pracują , skrzyżowania obserwują,

  czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..